Slavnostní otevření nových prostorů

Před necelým rokem začaly stavební práce na projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor Základní umělecké školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany v Litomyšli.

Vše je zdárně hotovo a škola se nyní může pochlubit koncertním sálem, multimediální učebnou hudební nauky  a dalšími učebnami. Nechybí ani nahrávací studio s vybavením. Náklady ve výši 10 milionů korun byly financovány z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod se spoluúčastí města Litomyšle. Nové prostory byly slavnostně otevřeny malým koncertem 15. dubna od 18. 00.

V úterý 15. dubna měla veřejnost možnost zhodnotit, jak se modernizace budovy ZUŠ povedla. Ještě před večerním koncertem proběhl  Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00. „V tomto časovém rozmezí si zájemci mohli prohlédnout staré i nové prostory školy. V nové multimediální učebně hudební nauky byla připravena prezentace jednotlivých oborů školy a fotografií z průběhu stavby.

V atriu jsme nainstalovali výstavu prací žáků výtvarného oboru hudebních nástrojů. Od 17.30 hodin příchozím na slavnostní otevření zpříjemňovalo čekání klarinetové komorní trio pod vedením Libora Kazdy. Večerní program pak začal přestřižením pásky, následovala prohlídka upravených půdních prostorů a zakončil  jej krátký koncert v novém sále školy. 

Stavební úpravy rozšířily kapacitu školy i její možnosti

Půdní prostory budovy v ulici Rektora Stříteského našly své využití. Jejich stavebními úpravami škola získala sál s kapacitou osmdesát míst a tři nové učebny. V té, která přiléhá k sálu, je dokonce nahrávací studio. „Díky realizaci projektu má škola konečně dostačující a zároveň moderní prostory pro výuku hudebního oboru. Ve dvou nových učebnách bude výuka dechových a elektronických nástrojů. Z původního sálku na hlavní budově jsme vytvořili „multimediální učebnu hudební nauky", která je vybavena audio/video technikou, interaktivní tabulí s magnetickým popisovatelným povrchem a 10 žákovskými pracovišti, vybavenými počítači s výukovými programy pro nácvik rytmu, intonace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hudebních nástrojů. Nový způsob výuky se bude odvíjet od propojení klasických výukových metod s využitím počítačů a ostatní elektrotechniky,“ vysvětluje Markéta Hegrová. Přístup do podkrovního prostoru je řešen z 1. N.P. školy  po skleněném schodišti v atriu školy.

Stavební úpravy ovšem byly jen částí projektu. „Škola chce umělecké předměty přiblížit požadavkům současného žáka a na základě toho připravila novou koncepci modernizace forem výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru," přibližuje dřívější ředitel ZUŠ a současný místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a Markéta Hegrová dodává: „Inovace a modernizace výuky se dotkne oblasti nahrávání zvuku a výuky hudební nauky. V rámci výuky EKN nabízíme předmět „Záznam a zpracování zvuku", který chceme postupně integrovat i do výuky jiných nástrojů a do budoucna osamostatnit jako samostatné studijní zaměření. Výuka tohoto předmětu samozřejmě bude probíhat v novém nahrávacím studiu.“

Co se týká dětského pěveckého sboru, přestože nám vykazuje vynikající výsledky a prvotřídně reprezentuje školu na českých soutěžních přehlídkách, v současné době nemá vlastní zkušebnu s požadovaným vybavením. Díky rekonstrukci hlavní budovy výuka sboru nebude nijak časově ani prostorově omezena a budeme moci do praxe kromě klasické formy výuky, která je nezbytná u začínajících sborů, uvést také nejrůznějších formy mezioborových projektů.

 

Podle ředitelky se rekonstrukcí budovy a modernizací výuky zvýší prestiž školy a zatraktivní vzdělávací nabídka tak, aby se zvýšil zájem dětí o studium uměleckých předmětů vyučovaných v ZUŠ. Věří, že škola obstojí mezi konkurenčními vzdělávacími nabídkami jiných zájmových institucí. Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany navštěvuje v současnosti okolo 600 žáků z Litomyšle, okolních obcí ale i z Poličky či Vysokého Mýta. Po stavebních úpravách by se počet žáků mohl ještě zvýšit.

---------------------------

Základní informace o projektu:
Název projektu: Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli
Nositel projektu: Město Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje: 10 030 874,80 Kč (65 % z EU, podíl žadatele 35 %)
Operační program: Regionální operační program NUTSII Severovýchod
Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst
Zahájení realizace: červen 2013
Předpokládané ukončení projektu: únor 2014

Cíle a výstupy projektu:
Cílem projektu je zrekonstruovat zbývající nevyužitou část podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožní vznik koncertního sálu a tří nových učeben. Rozšíření prostor umožní realizovat novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké k celoživotnímu učení příznivým klimatem pracovním, sociálním i emocionálním. Vytvořit koncept oborů pro plné uspokojení potřeb dětí a mládeže z Litomyšlska tak, aby ZUŠ B. Smetany upevnila své postavení v síti základních uměleckých škol v okrese Svitavy i širším okolí. Dalším cílem je rozvoj volnočasových aktivit jako prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na úrovni školského zařízení. Cílem projektu je přispívat ke zvýšení lidského potenciálu a kapitálu žáků pomocí moderních forem výuky. Výstupy projektu:

- nový vzdělávací program (výuka elektronických nástrojů, výuka hudební nauky, výuka dětského pěveckého sboru)
- koncertní sál (kapacita 80 míst)
- tři nové učebny (6-10 míst)
- nahrávací studio, učebna elektronických nástrojů a učebna dechových nástrojů
- částečné vybavení multimediální učebny hudební nauky ve stávající učebně (pracoviště žáků a učitele, ozvučení učebny, počítačová síť a software)
- částečné vybavení školního nahrávacího studia (Audio PC, software, mikrofony, keyboard, mikrofony atd.)
- částečné vybavení koncertního sálu (mikrofony, videokamery a ozvučení)
- sociální zařízení
- terasa
- venkovní schodiště  M. Hegrová

Nahoru

 

MAP ROP-NUTSROP-NUTSZákladní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin