Povinná docházka do sboru a systém PHV

Naše ZUŠ od 1. 9. 2012 začala vyučovat podle vlastního ŠVP (školního vzdělávacího programu), který motivačně nazvala "Proč bychom se netěšili do ZUŠ". Jaké změny přináší?

Podle ŠVP odstartovaly k 1. 9. 2012 výuku přípravné ročníky, 1. ročníky I. stupně a 1. ročníky II. stupně studia ve všech čtyřech oborech (hudebním, výtvarném, dramatickém, tanečním).

 

Největší změny nastaly v hudebním oboru a dotkly se především délky přípravného studia a počtu hodin, které musí žáci povinně během studia absolvovat.

 

Jako škola se musíme řídit pokyny MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), které pro ZUŠ vydalo RVP (Rámcový vzdělávací program). Ten přesně určuje, kolik hodin musí žák povinně odchodit během prvního a druhého stupně studia, a tento počet je nepodkročitelný, tzn. hodin nesmí být méně, může jich být ale i více. Důležité je, že ve srovnání se stávajícími učebními plány počet povinných hodin narostl! My se v nových učebních plánech všech oborů držíme té úplně nejnižší hranice, hlavně proto, že respektujeme vytížení dětí i Vás, rodičů.

 

RVP zároveň stanovuje požadavek nevychovat z žáka pouze dobrého sólového hráče, ale osobnost, která se orientuje i v teoretické oblasti, v současném umění i v jeho historii  a která se dokáže umělecky zapojit do kolektivní práce (např. do orchestru).

 

Proto jsme po celých sedm let zařadili do výuky hudební nauku (HN), to je také novum ("dobíhající" ročníky mají HN povinně pouze pět let).

 

Kolektivní výuka není problémem u dechových nástrojů (kromě zobcové flétny), smyčcových a bicích nástrojů, protože ty lze zařadit do orchestrů a povinné hodiny se jim krásně načítají. Problematičtější to je u výuky klavíru. Zde samozřejmě existují jiné varianty (pěvecký sbor, komorní /čtyřruční hra, interpretační seminář). Abychom splnili povinný počet hodin daných RVP, zařadili jsme klavírům a zobcovým flétnám do 6.ročníku (když už něco uhrají a mají z toho rozum) komorní hru nebo interpretační seminář. Druhou scházející hodinu jsme chtěli řešit méně náročně a s respektem na časové vytížení, proto jsme vybrali pěvecký sbor, a to pouze jednohodinovou společnou zkoušku v 1. ročníku. Vycházeli jsme z přesvědčení, že zpěv je nejpřirozenější hudební projev, kterým se rozvíjí celková muzikalita dětí a je to tzv. oddechová hodina, na kterou se děti nemusejí nijak zvlášt´ připravovat. Případná nepravidelná docházka není tak problematická (ve srovnání třeba s komorní hrou).

Jinak je sbor nepovinný volitelný předmět pro všechny žáky hudebního oboru a vedeme ho i jako samostatné studijní zaměření (hlavní obor).

 

Do sboru jsme tedy nezačali děti zařazovat proto, abychom měli dostatek zpěváčků. Naopak - sbory nám fungují a ani pro ně není rozšíření o nové členy úplně ideální.

 

Letošní rok je pro ŠVP zkušební, takže se budeme snažit vychytat problematické prvky tak, aby vše fungovalo co nejlépe. Protože se znažíme respektovat i požadavky Vás, rodičů, budeme řešit i problematiku povinného pěveckého sboru v 1. ročníku studijního zaměření Hra na klavír a Zobcová flétna.

 

Nicméně nás mrzí, že docházka do sboru není problematická pro děti (naopak se ukazuje, že dětem se ve sboru líbí!), ale předdevším pro rodiče, kteří už dopředu vědí, že se tam dětem líbit nebude a že to prostě nepůjde... Je třeba, abyste věděli, že pokud uděláme změnu, a tuto hodinu zrušíme, budeme ji muset nějak nahradit, tzn budeme muset místo sboru zařadit do některého ročníku jiný předmět, jinak bychom podkročili RVP a to by bylo protizákonné.

 

Týmová práce v souboru je nenahraditelná záležitost a zkušenost. Když se dítě učí hrát pouze na nástroj, je to velice úzké a jednostranné hudební vzdělávání. Sborovou, orchestrální nebo komorní hrou si děti rozšířují obzory, poznávají další rozměr hudby, učí se zodpovědnosti za svůj výkon i za výsledek celé skupiny. Baví je to mnohem víc (to vím i z vlastní zklušenosti)  a navíc právě v této formě si mohou hudbu jako koníčka udržet i v dospělosti. Důkazem toho je např. právě Litomyšl, kde fungují 3 sbory a několik amatérských orchestrů. K tomu, abychom splnili požadavky RVP a vychovali z našich žáčků komplexně vzdělané umělecké osobnosti, potřebujeme podporu a spolupráci Vás, rodičů...

 

Jak je to se studiem PHV - přípravné hudební výchovy? Děti dle ŠVP chodí do přípravného studia  2 roky, tzn. v 1. a ve 2. třídě ZŠ. Pokud přijde do ZUŠ žák v 1. třídě, což je ideální, je zařzen do PHV 1 a v dalším roce plynule přechází do PHV 2. Pak následuje sedm let studia 1. stupně, které jde ruku v ruce s povinnou docházkou do ZŠ. V deváté třídě tedy žák ukončí ZŠ a zároveń absolvuje u nás v ZUŠ. Pak může pokračovat ve studiu II. stupně.

 

Pokud přijde žák až ve druhé třídě ZŠ, což je ten horší případ, je zařazen ihned do PHV 2, aby nebyl narušen celý systém docházky. Absolvuje tedy pouze jeden rok přípravného studia.

 

Výuka nástroje v PHV probíhá individuální formou.

 

Zájemci o zobcovou flétnu, počítejte s tím, že zobcová flétna je především přípravný nástroj pro hru na ostatní dechové nástroje (trubka, lesní roh, tenor, baryton, klarinet, saxofon, příčná flétna; tyto nástroje u nás vyučujeme). Během dvou let přípravného studia byste se měli rozhodnout, na který nástroj bude Vaše dítě pokračovat. Od prvního ročníku ho pak budeme moci přiřadit k nejvhodnějšímu učiteli. Studijní zaměření (dříve hlavní obor): Hra na zobcovou flétnu také samozřejmě otevíráme. V případě zájmu počítejte s tím, že žák v průběhu sedmiletého studia 1. stupně vystřídá více druhů zobcové flétny (sopránová, sopraninová, altová, tenorová), které se liší velikostí, technikou hry a samozřejmě zvukem.

 

 Do jakých předmětů tedy musí žák 1. stupně studia chodit?


Studium prvního stupně je sedmileté. Dle RVP musí odchodit za sedm let 16 povinných hodin.

Navštěvuje tedy:

1. 1x týdně po celých sedm let hru na nástroj = 7 hodin

2. 1x týdně po celých sedm let hudební nauku = 7 hodin

3. a minimálně 2x během sedmiletého studia musí splnit kolektivní formu hry (sbor, orchestr, komorní hra, interpretační seminář); přesně to určují tabulky učebních plánů jednotlivých hudebních nástrojů (studijních zaměření) v ŠVP

7+7+2= 16

 

 

 

Na druhém stupni studia jsme museli dle RVP počet povinných hodin zdvojnásobit na 8. Studium druhého stupně je čtyřleté. Student tedy 1x týdně dochází do nástroje (4)  a 1x týdně do předmětu předepsaného učebním plánem (4). Většinou se jedná o povinně volitelný předmět (může to být orchestr, sbor, komorní hra, seminář ap., dle volby studenta).

4+4=8

 

Ostatních oborů se nástup ŠVP téměř nedotkl a vše zůstává při starém.

 

 

ŠVP je samozřejmě k dispozici v ředitelně školy. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, ráda je s Vámi vyřeším jakoukoli formou - telefonicky, mailem nebo ústně.

 

M. Hegrová, zástupce ředitele školy

 

 

 

Nahoru

 

MAP ROP-NUTSROP-NUTSZákladní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin