Dramatický obor

Co se děti učí v dramatickém oboru?

Dramatický obor umožňuje prostřednictvím tvořivé činnosti rozvíjet umělecké vlohy žáka v oblasti divadelního a slovesného projevu. Základním metodickým principem, uplatňovaným ve výuce, je dramatická hra, jejímž prostřednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké, slovesné, hudební, výtvarné a dramaturgické schopnosti. Vedle osobního rozvoje učíme žáka vnímat druhé, vzájemně spolupracovat s ostatními ve skupině, vytvářet a sdělovat lidské vztahy a jednání a přijímat nové vědomosti.

Specifickým předmětem v naší škole je loutkoherectví, které žáky seznamuje s tradicí a uměleckou oblastí ve světě stále uznávanou.

Součástí výuky je individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza,monolog, dialog, námět, téma), která je zaměřena na celkovou kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků pro sdělování.

Nedílnou součástí studia jsou veřejná vystoupení, která žákům umožňují ověřit si naučené dovednosti v praxi (odvaha, zodpovědnost, srozumitelnost, spolupráce, sociální začlenění atp.). Velice si ceníme letité spolupráci s městskou knihovnou. Děti zde nacházejí nevyčerpatelné zdroje knih ke čtení a současně vhodné literární předlohy k dramatizaci.

Dlouholetou vyučující literárně-dramatického oboru je Jana Paulová.