Dokumenty ke stažení

Koncepce rozvoje školy (*.pdf)
Přihláška do ZUŠ (*.pdf).
Odhláška ze ZUŠ (*.pdf)

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Zápis do ZUŠ pro školní rok 2024/2025

Jak praví vyhláška o ZUŠ, ke studiu jsou přijímáni uchazeči, "kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání", proto je potřeba, abyste se k zápisu dostavili osobně se svým dítětem. Nezdržíme Vás déle než 15 minut, během kterých si vzájemně seznámíme a příjemně popovídáme. Přihlášku můžete odeslat z tohoto odkazu:

https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=b1e0a5a7b01ab8d76921b9b26ea8d1f4

Pro představu, co budeme při přijímání od Vašeho dítěte vyžadovat:

 Hudební obor:

  • intonace (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie)
  • rytmus – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

 Taneční obor:

  • dobrý zdravotní stav doložený razítkem lékaře (na přihlášce)
  • správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok)
  • rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu)
  • schopnost opakování pohybů

 Výtvarný obor:

  • znalost základních barev a tvarů
  • jednoduchá kresba (cokoli, např. postava)

 Literárně-dramatický obor:

  • samostatný projev (zpěv písně, básnička)

A samozřejmě nás zajímá také všeobecná inteligence a školní zralost.

Do tanečního, dramatického a výtvarného oboru přijímáme děti od 5ti let. (V tanečním oboru zajišťujeme výuku i dětem od 3 let - "Tancovánky" a máme také sboreček "Pidihlásek") Hudební obor doporučujeme zahájit spolu s docházkou do 1. třídy ZŠ. Děti 1.a 2. třídy ZŠ navštěvují nejprve přípravné studium a pokud vše jde bez problémů, jsou od třetí třídy ZŠ přijaty do 1. ročníku I. stupně studia.

U starších uchazečů se při talentové zkoušce zjišťuje zájem o obor a další zájmová činnost.

Při přestupu z jiné ZUŠ vyžadujeme srovnávací zkoušku z nástroje.

O výsledku přijímací zkoušky a o přijetí či nepřijetí jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni emailem nebo písemně nejpozději do 30. června příslušného školního roku.

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Kromě běžného zakončení studia absolventským vystoupením chceme upozornit na tyto skutečnosti:

Žák přestává být žákem školy:

 - jestliže zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelem školy náhradní termín

 - v případě, že o to písemně zažádá zákonný zástupce nebo zletilý žák sám. V tomto případě je třeba vyplnit, podepsat a předat v kanceláři školy odhlášku ze studia. Odhlásit se lze vždy ke konci školního roku, ve výjimečných případech v pololetí. Pokud by žák ukončil studium v průběhu školního roku, školné se mu nevrací.